Vaikų tarpusavio priekabiavimo problemos

Mokyklos vadovo vaidmuo sprendžiant vaikų tarpusavio priekabiavimo problemas. Prievarta, smurtas jaunimo tarpe yra viena aktualiausių problemų dabartinėje visuomenėje. Jaunuoliai smurtauja įvairiose vietose – gatvėje, namuose, mokyklose ir dažniausiai šio smurto aukomis tampa patys jaunuoliai. Smurtas giliai pažeidžia ne tik jo aukas, bet taip pat ir aukų šeimas, artimuosius, bendruomenę, giliai paveikia ne tik smurtą patiriančių, bet ir smurtaujančių jaunuolių gyvenimo kokybę. Kai kurie žmonės galvoja, kad smurtas prieš vaikus kaip reiškinys atsirado tik pastaruoju metu. Tačiau istorija mus moko, kad prievarta prieš vaikus – ne šių dienų atradimas. Deja, tai ne naujas reiškinys. Jis egzistavo visada, tik seniau apie jį buvo nutylima. Skaityti viską

Lytinė prievarta, priekabiavimas, atsakomybė

LYTINĖ PRIEVARTA, JOS FORMOS IR ATSAKOMYBĖ UŽ JĄ PAGAL LR BK. Lytiniai, arba seksualiniai, santykiai- tai visuma fiziologinių, psichologinių reakcijų, išgyvenimų, elgesio normų, susijusių su lytiniu potraukiu, aistra ir jų patenkinimu. Žmogaus seksualinis gyvenimas- natūrali, prigimtinė, biologiškai nulemta funkcija, tačiau seksualinio pasitenkinimo, gyvybės, giminės pratęsimo instinktas negali būti realizuojamas pažeidžiant kito asmens teisę apsispręsti, pasirinkti lytinio gyvenimo partnerį, būdus, formas, pačiam nuspręsti, kada jis pasirengęs pradėti lytinį gyvenimą. Skaityti viską

Lietuvos dalyvavimas užsienio misijose

Jau keletą dešimtmečių yra žinoma, kad vis didėjanti karinės galios asimetrija tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir jų NATO sąjungininkių labai apsunkina transatlantinius saugumo santykius. Nes jei sąjungininkės nebeįstengia bendrauti karine prasme, atsiranda ir politinio skilimo rizika. Skaityti viską

Lyčių lygybės principas EB teisėje

Lyčių lygybės principas Europos Sąjungos teisėje pagal dabartinį jo reglamentavimą ir Europos Teisingumo Teismo praktiką pasireiškia per keturis pagrindinius aspektus: lygaus darbo užmokesčio principą, vienodo požiūrio principą užimtumo srityje, vienodo požiūrio principą socialinės apsaugos srityje ir vienodo požiūrio principą galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis srityje. Šiame darbe Europos Sąjungos lyčių lygybės principas nagrinėjamas lygaus darbo užmokesčio principo ir vienodo požiūrio principo (kiek jis yra susijęs su darbo santykiais) kontekste. Skaityti viską

Kinijos ir Indijos saugumo dinamika

Šio darbo objektas – Rytų Azijos regiono saugumas bei Kinijos ir Indijos poveikis jam. Darbo tikslas – atskleisti kaip Kinija ir Indija bei jų tarpusavio santykiai veikia Rytų Azijos regiono saugumą. Siekiant įvykdyti užsibrėžtą darbo tikslą, keliami tam tikri uždaviniai, kurių pagalba ir pavyks tai pasiekti: 1) aptarti svarbiausius konstruktyvizmo teorijos aspektus, reikalingus Kinijos-Indijos santykių analizei bei jų poveikio Rytų Azijos regiono saugumui atskleisti; 2) apžvelgti Kinijos-Indijos santykių istorinę raidą (nuo Kinijos ir Indijos tautinių valstybių susikūrimo iki šių dienų); 3) išanalizuoti Kinijos ir Indijos užsienio politikos ir regionines strategijas bei atskleisti kaip valstybės suvokia savo nacionalinį ir regioninį saugumą; 4) atskleisti kokius interesus Indija ir Kinija turi Rytų Azijos regione bei kaip juos siekia įgyvendinti; 5) įvertinti kokį poveikį Kinijos ir Indijos vykdomos regioninės strategijos turi Rytų Azijos regiono saugumui. Prieš atliekant Kinijos ir Indijos bei jų santykių poveikio analizę Rytų Azijos regiono saugumui, buvo suformuluotas ginamasis teiginys: Kinija ir Indija siekdamos savo interesų įgyvendinimo skatina intensyvų tarpusavio ekonominį bendradarbiavimą Rytų Azijos regione. Skaityti viską

Studentų greito maisto vartojimo ir fizinio aktyvumo ypatumai

Pereinamuoju laikotarpiu moksleiviams tapus studentais, pakinta gyvenimo sąlygos, keičiasi ir asmens vertybių sistema, o tuo pačiu ir jų požiūris į sveiką gyvenseną ir mitybą. Tarp akademinio jaunimo daugėja sveikatai rizikingos elgsenos atvejų. Dėl stresų, menkos fizinės veiklos ir netinkamos mitybos jaunų žmonių tarpe padažnėjo nusiskundimų sveikata. Skaityti viską

Galvosūkis: kur dingo 10 Eurų?

Galvosūkis norintiems paskaičiuoti. Pasiskolinau 100 Eur pas draugąą bet juos pamečiau, tada pasiskolinau iš draugės 50 Eur ir už 20 Eur nusipirkau saldainių. Likusius 30 Eur grąžinau draugui. Viso skola 120 Eur + dar turiu 20 Eur saldainių, viso 140. O skolinausi 150. Kur dingo 10 Eurų? Skaityti viską

Lietuvos valstybės skolos dydžio priimtinumo vertinimas

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, nuolat susiduriama su finansinių išteklių trūkumu, todėl labai svarbų vaidmenį stiprinant finansų sistemą, aprūpinant ją būtinomis lėšomis vaidina valstybės skolinimasis tiek užsienyje, tiek ir šalies viduje. Valstybės skola nėra nepageidautinas dalykas. Priešingai, tai efektyvus vystymosi kelias. Vyriausybės dažnai vykdo skolinimosi politiką, kad skatintų ekonomikos vystymąsi. Tinkamu metu pasiskolintos lėšos, nukreiptos į problemines ar šalies ekonomikai svarbias sritis, tokias kaip energetika, infrastruktūra, aplinkosauga ir kt., leidžia valstybei tikėtis, kad jos ekonominė padėtis bus stabili, lengviau prognozuojama ir patrauklesnė tolimesnėms investicijoms. Valstybės skolinimasis yra efektyvus, kai skolintos lėšos naudojamos efektyviai ir priklauso nuo šalyje vykdomos valstybės skolos politikos. Valstybės skolinimasis iš dalies pakeičia mokesčius bei padengia valstybės fiskalinį biudžeto deficitą. Skaityti viską

Euro įvedimo Lietuvoje pasekmių analizė

Straipsnyje nagrinėjamos galimos euro įvedimo Lietuvoje pasekmės bei euro įvedimo strategija. Nurodomi svarbiausi istoriniai Europos integravimosi momentai, vedę prie Europos pinigų sąjungos susikūrimo. Aptariama tarptautinė euro reikšmė bei jo įtaka finansų rinkų plėtotei, nagrinėjama Slovėnijos bei Vokietijos patirtis įsivedant eurą. Remiantis statistiniais duomenimis analizuojama kainų lygio dinamika Vokietijoje, nustatyta įvairių veiksnių įtaka infliacijos augimui. Nagrinėjami bendrosios valiutos privalumai bei trūkumai. Aptariama Lietuvos strategija bei būtinos priemonės euro įvedimui.
Pagrindiniai žodžiai: valiuta, euras, Europos pinigų sąjunga. Skaityti viską

Mokslo darbai ir informacija