Anglų kalbos įtaka lietuvių kalbai internete

20 a. anglų kalbos tapimą pasauline kalba ir verslo, mokslo, meno lingua franca lėmė globalizacija, angliakalbių šalių ekonominis suklestėjimas bei informacinių technologijų spartus vystymasis. Toks vienos kalbos populiarumas ir augantis vartotojų skaičius sukėlė pasaulio lingvistų susirūpinimą dėl anglų kalbos neigiamos įtakos mažesnėms kalboms, o kai kurių lingvistų nuomone, netgi keliamos realios grėsmės daugelio šiuolaikinių kalbų išnykimui. Siekdami parodyti dominuojančią anglų kalbos poziciją kitų pasaulio kalbų atžvilgiu bei išryškinti jos neigiamą įtaką, kai kurie lingvistai (R. Phillipson, G. Knowles) pasitelkė terminą „lingvistinis imperializmas“. Priešingo požiūrio šalininkai (D. Crystal) tvirtina, jog anglų kalba yra per plačiai įsitvirtinusi pasaulyje, kad priklausytų kuriai nors tautai, todėl to negalima laikyti imperializmo apraiška.

Skaityti viską

Istorijos apie meilę internetinėje erdvėje

Tyrimo objektas – meilės istorijos, paskelbtos internetiniame puslapyje: svajos,com. Pasak Annikki Kaivola – Bregenhoj, kai pasakojimai analizuojami įvairiopai, pasakojimų tekstai pateikia nepaprastai daug žinių apie žmones, jų gyvenimo sąlygas, pasaulėvaizdį bei tas vertybes ir problemas, kurios kultūroje užėmė svarbiausią vietą . Nors užsienio mokslininkai linkę manyti, jog praėjus keliems metams, nebeliks folkloro, jie visgi siūlo žvelgti „kitur“, kaip pavyzdys, ieškoti folkloro internete.

Skaityti viską

Pozityvios tėvystės prielaida

TEMOS AKTUALUMAS IR NAUJUMAS

Teisinis švietimas, kuris skatintų pozityvią tėvystę, pirmiausia turėtų būti neatsiejamas nuo vaiko teisių apsaugos. Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyrimų duomenimis išryškėjo ypač didelės problemos, susijusios su vaiko teisėmis – aukštas vaikų, kaip socialinės grupės, skurdo lygis, be tinkamos priežiūros bei teisių užtikrinimo palikti ekonominių emigrantų vaikai, smurto tarp bendraamžių mokyklose bei šeimose augimas. Patiriamų problemų sprendimą apsunkina nepakankamas psichologinės pagalbos ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos prieinamumas (Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2009). Vis trapesnė tampa šeimos institucija.

Skaityti viską

Fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai

Lietuvos universitetuose pastarąjį dešimtmetį buvo atlikta nemažai tyrimų susijusių su studentų mityba bei fiziniu aktyvumu: Vilniaus pedagoginiame universitete S. Poteliūnienė ir D. Kudaba (2007) tyrė studenčių fizinės būklės kaitą dešimties metų laikotarpyje. Tyrimo metu paaiškėjo, kad studenčių sveikatos būklė per dešimtį metų prastėjo ir padaugėjo atleistų nuo kūno kultūros užsiėmimų skaičius. Tyrimais įrodyta, kad mitybos įpročiai turi įtakos sveikatai (WHO, 2005).

Skaityti viską

Socialinių ryšių vaidmuo emigracijoje ieškant darbo

Gyventojų migracija yra toks pat senas reiškinys kaip ir pats žmonijos egzistavimas. Dar pirmykštėje bendruomenėje žmonės nuolat klajojo ieškodami geresnių medžioklės, žvejybos ar augalinio maisto plotų, saugesnių gyvenviečių. Migracijos nepanaikino ir sėslus gyvenimo būdas – dar iki šiol kai kurios tautos yra labiau klajoklinės nei sėslios. Dar visiškai neseniai ir Lietuvos čigonai (romai), buvę pusiau klajokliai, sėslūs tapo tik dėl to, kad sovietiniais metais buvo priimti įstatymai, uždraudę jų klajones. Viduramžiais, feodalinėje santvarkoje migracijų sumažėjo dėl valstiečių pavertimo baudžiauninkais, jų judėjimo suvaržymo. Po baudžiavos panaikinimo prasidėjo laisvesnis žmonių judėjimas, daugiausia į naujus pramonės centrus. Šiam judėjimui buvo būdinga persikėlimai šalies viduje, rečiau emigracija. XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje atsiranda jau visiškai naujo tipo migracija – gyventojai persiskirsto ne tik valstybių viduje bet ir tarp valstybių.

Skaityti viską

Temperatūros poveikis rankos judesių valdymui

Žmonės geba atlikti judesius, kurie pasižymi savo įvairove, sudėtingumu, tikslumu ir prisitaikymo galimybe (Abernethy, 2005). Judesių atlikimas (judėjimas) yra svarbus žmogaus gyvenimo aspektas. Gebėjimas judėti suteikia žmogui galimybę ne tik maitintis, daugintis, eiti, žaisti, naudoti įvairius daiktus, bet tai yra svarbus reiškinys ir žmogaus vystymęsi bei intelektualinių ir emocinių gebėjimų raidoje (Schmidt and Lee, 2005).

Skaityti viską

Rusijos federacijos prezidento teisinis statusas

Valstybės vadovo institucija egzistuoja visose valdymo formose. Monarchijose valstybės vadovo funkcijas vykdo monarchas, respublikose -prezidentas, kai kuriose šalyse – kolegiali institucija – prezidiumas ar taryba. Valstybės vadovo teisinę ir faktinę padėtį šalyje lemia istorinės tradicijos ir politinės sąlygos. Vienose šalyse valstybės vadovo funkcijos yra nominalios, kitose – realios .
Valstybės vadovo teisinės padėties analizė neatskiriama konstitucinės teisės mokslo dalis. Magistro baigiamojo darbo tema „Rusijos Federacijos Prezidento teisinis statusas“ buvo pasirinkta dėl kelių priežasčių.

Skaityti viską

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų tvarka

Atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę 1990 metais iškilo naujos Konstitucijos rengimo problema, tuo pačiu susidurta ir su Lietuvos Respublikos Prezidento (toliau – ir Prezidento, ir Respublikos Prezidento) institucijos įtvirtinimu. Neabejotina, kad įvairūs Prezidento teisinio statuso aspektai buvo nuolatiniame Lietuvos teisės mokslininkų, taip pat politikų ir visuomenės veikėjų dėmesio centre. Dabartinė politinė, ekonominė, socialinė, taip pat moralinė tautos ir valstybės raida verčia atkreipti dėmesį į Respublikos Prezidento vaidmenį valstybėje, jo įtaką, sprendžiant visuomenės ir valstybės problemas.

Skaityti viską

JAV ir Lotynų Amerikos valstybių interesų sankirta

JAV IR LOTYNŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ INTERESŲ SANKIRTA: VENESUELOS INICIJUOJAMO PASIPRIEŠINIMO JAV VYKDOMAI POLITIKAI ANALIZĖ

Noam Chomsky žodžiais tariant, Lotynų Amerika iš naujo kovoja nepriklausomybės karus. Tik šį kartą ne siekdama išsivaduoti nuo Ispanijos imperijos kaip tai darė XIX a. pradžioje, bet trokšdama nusimesti JAV diktatą. Nuo XIX a. pabaigos JAV siekia dominuoti visoje Lotynų Amerikoje. Tam buvo pasitelktos visos įmanomos priemonės – ekonominė įtaką, politinis spaudimas, karinės intervencijos, kovos su narkotikais bei terorizmu priedangos. Tokia politika tęsiasi iki šiol. Tačiau regione pradeda kilti neramumai ir pasipriešinimas JAV vykdomam politikos kursui. Kalbama, kad XXI amžius Lotynų Amerikoje bus žinomas Antiamerikietiško amžiaus vardu.

Skaityti viską

Mokslo darbai ir informacija