Žinių valdymas

Šiuo metu viena iš ypač sparčiai besivystančių informacinių technologijų yra žinių valdymas. Atsiranda naujos sąvokos – turinio valdymas, informacijos portalai, žinių portalai. Tad šioje pirmoje tiriamojo darbo dalyje bus mėginama plačiau panagrinėti, išsiaiškinti, apibrėžti bei palyginti šias sąvokas. Sekančiuose etapuose bus mėginama ištirti kokie žinių valdymo modeliai egzistuoja šiuo metu, ir sudaryti konceptualų žinių modelį.

Skaityti viską

Žinių valdymo ir dirbtinio intelekto sistemos

Bendradarbiavimas ir bendravimas su praktikais ir ekspertais, dalijimasis idėjomis ir informacija tampa pagrindiniu reikalavimu versle, moksle ir vyriausybėje. Informacijos taupymas, surinkimas ir proto bei žinių dalijimas, didesnis grupės bendradarbiavimas tampa gyvybiškai svarbia organizacijos išlikimo priemone. Specialios sistemos gali būti naudojamos organizacijos žinių valdymui, tačiau jos iššaukia sekančias valdymo problemas:

Skaityti viską

Turto nuoma ir panauda

Turto nuoma ir panauda priklauso civiliniams-teisiniams santykiams. Šiuos santykius dažniausiai reguliuoja civilinis kodeksas, kuris savo svarba ir reikšmingumu nusileidžia tik valstybės pagrindiniam įstatymui – konstitucijai.
Paradoksas, bet iki šiol Lietuvoje galiojo ir dar apie pusmetį galios stagnacijos metais – 1964 – priimtas tarybinis Civilinis kodeksas. Jis buvo priimtas remiantis TSRS ir sąjunginių respublikų civilinių įstatymų pagrindais ir yra tarybinės teisės palikimas.

Skaityti viską

Socialinės aplinkos įtaka vaikų agresyvumui

Mes gyvename paradoksų amžiuje, pereinamuoju vertybių persvarstymo laikotarpiu, kai esame priversti iš naujo tas vertybes apibrėžti, atskirti jas ir tada pasirinkti. Jokiame amžiuje nebuvo pripažįstama tiek daug vaiko teisių. Nebuvo tiek daug rašytinių žinių apie vaiko vystymąsi nei teikiama tiek daug medicininių ir psichologinių paslaugų. Jokiame kitame amžiuje nebuvo tiek išsilaisvinimo nuo namų tvarkymo ir ruošos, neturėjome tiek laisvių. Tačiau mūsų amžiuje vaikai patiria anksčiau neregėtus atsiskyrimus ir santykių nutrūkimą. Niekada šeimos institucija nebuvo taip abejojama ne tiek dėl paties jos reikalingumo, kiek dėl jos formų ir funkcijų. Dažnas gyvenamosios vietos keitimas ankstyvame amžiuje, būtinumas prisitaikyti prie gyvenimo grupėse, prie naujų sutuoktinių, prie skirtingų auklėjimo sistemų reikalauja iš vaikų nuolatinio prisitaikymo.Šiandien pripažįstama, kad pažinimo ir socialine prasme vaikai yra skatinami labiau negu praeityje, tačiau ar ne per dideli reikalavimai jiems keliami, ar jiems nėra sunkiau negu bet kada anksčiau suformuoti tvirtus santykius.

Skaityti viską

Socialinio darbuotojo veikla psichikos sveikatos centre

Sveikata susideda iš dviejų pagrindinių dalių: fizinės bei psichinės sveikatos. Tačiau jeigu fizinė žmonių sveikata didžiąją dalimi yra medicinos problema, tai psichikos sveikatos išsaugojimas yra daugiaplanė – aprėpianti daugybę socialinių, aplinkos, biologinių veiksnių. Prasidėjus psichiatrijos paslaugų reformai, psichikos sveikatos priežiūros įstaigų tinklas pastaruoju metu keičiasi, vis labiau akcentuojama ir vystoma pirminė psichikos sveikatos priežiūra ir prevencija. Klaidinga manyti, kad sveikata priklauso tik nuo teikiamų medicinos paslaugų. Būtina plėtoti visapusišką požiūrį į žmogų su negalia ir jo poreikius, tačiau socialiniai ir psichologiniai motyvai turėtų būti lemiami.
Iki tol vyravusi ideologija siekė nuslėpti vaikų su psichikos, raidos sutrikimais ar proto negalia problemas. Vaikai su sunkesne proto negalia dažniausiai buvo izoliuojami psichoneurologiniuose internatuose. Remiantis sovietinės psichiatrijos ir psichoneurologijos mokyklos principais dominavo medikamentinis gydymas, netgi jei sutrikimai būdavo susiję su psichologiniais ar socialiniais veiksniais.

Skaityti viską

Prekybos paslapčių panaudojimas tarptautiniame versle

Nuosavybė nuo pat visuomenės ir valstybės atsiradimo yra vienas iš kertinių visuomenės egzistavimo pamatų. Todėl visos valstybės visais laikais vienaip ar kitaip įtvirtindavo nuosavybės teisės institutą kaip priemonę nuosavybei apsaugoti. Pagal daugelį valstybės kilmės teorijų valstybė kaip tik dėl to ir atsirado, kad apsaugotų nuosavybės teises.
Bendrąja teisine prasme nuosavybės sąvoka apima visumą daiktų, priklausančių savininkui ir sudarančių jo turtą, kurį jis gali naudoti, valdyti ir juo disponuoti savo nuožiūra. Toks nuosavybės supratimas pirmiausia siejamas su materialiu turtu, kaip nuosavybės objektu. Tai įvairūs materialaus pasaulio dalykai, kurie yra žmogaus sukurti gamybos procese arba kitaip pasisavinti iš gamtos. Tačiau vystantis visuomenei plėtojosi ir nuosavybės formos bei santykiai. Vis didėjant visuomenės poreikiams, natūralūs ištekliai darėsi riboti, todėl pradėta ieškoti naujų rezervų, kurie buvo sukurti žmogaus intelekto dėka. Todėl šalia materialaus turto atsirado ir nematerialus turtas (išradimai, literatūros, meno, mokslo kūriniai, prekių ženklai, kompiuterinės programos ir t.t.) kaip žmogaus dvasinės kūrybos bei protinio darbo rezultatas. Taip plečiantis nuosavybės objektų ratui valstybėse kilo būtinybė nukreipti teisinį reguliavimą ir į jų apsaugą. Žmogaus intelektualinės veiklos rezultatai, kaip teisinės apsaugos objektai turi ryškią specifiką, skiriančią juos nuo įprastinių materialių nuosavybės objektų. Todėl visuomeniniams santykiams, atsirandantiems dėl tokių objektų sukūrimo, reguliuoti daiktinės teisės normos netinka. Reikalingos specialios teisės normos, kurios ir sudaro atskirą civilinės teisės pošakį – intelektualinės nuosavybės teisę.

Skaityti viską

Organizacijų elgsena, diplomas

Žmogaus charakteris formuojasi nuo pat vaikystės, tačiau kai kurie įgūdžiai ir polinkiai yra įgimti. Dar ilgai po gimimo genuose užprogramuota biologinė raida lemia žmogaus raidos etapus ir elgesį. Tačiau dauguma dalykų, tokių kaip kalbėti rašyti, skaityti ir pan. reikia išmokti. Psichologai teigia, kad net ir mokymosi gebėjimus iš dalies lemia žmogaus genai, bet neneigia it to, kad tolesnis vaiko vystymasis priklauso nuo jo supančios aplinkos. Kai nėra galimybių mokytis ar patirti naujų dalykų, vaiko raida atsilieka. Pirmaisiais gyvenimo metais dedami ir asmenybės pagrindai. Emocinis ryšys šiuo laikotarpiu lemia būsimus vaiko santykius su aplinka, drauge ir visą jo raidą (Furst, 1998).

Skaityti viską

Nakvynės namų gyventojų socialinė situacija

Turbūt dažnas vyresnės kartos žmogus sovietinės okupacijos laikotarpį atsimena ir lygina jį su gyvenimu ,,šiltnamio“ sąlygomis, kai kiekvienu individu buvo stengiamasi pasirūpinti. Diegtas lygybės principas buvo įsigalėjęs daugelyje gyvenimo sričių. Labai retai gatvėje matydavai elgetaujantį ar išmaldos prašantį žmogų. Buvo pasiektas toks užimtumo lygis, kai sąvoka ,,bedarbis“ neegzistavo. Nereikėjo laukti valandų valandas, kad gautum socialinę pašalpą ar pagalbą. Kiekvienas žmogus buvo garantuotas dėl savo ateities: išsimokslinimo galimybių ar būsimos darbo vietos.
Šiuo metu susiduriame su atsiradusiu ir sparčiai augančiu nedarbo lygiu, nusikaltimų ir savižudybių skaičiumi. Dėl įvairių priežasčių netekę darbo, gyvenamosios vietos žmonės atsiduria gatvėje, kur praleidžia ne tik dieną, bet ir naktį, prašo išmaldos, elgetauja, o dažnai ir vagiliauja.

Skaityti viską

Marketingo tyrimo procesas

Šiuolaikiniam marketingo specialistui dabar beveik nuolat reikalinga informacija kaip analizuoti, planuoti, įgyvendinti marketingo priemones ir jas kontroliuoti. Jam reikalinga informacija apie klientus, konkurentus, tarpininkus ir kitas pajėgas, dirbančias rinkoje. Didėjant pirkėjų pajamų lygiui, šie tampa labiau ir labiau išrankesni. Pardavėjams vis sunkiau sekasi numatyti pirkėjų reakciją į įvairias prekių ar paslaugų charakteristikas, jų apipavidalinimą ir kitas savybes. Norėdami užpildyti tokias atsiradusias spragas, pardavėjai imasi marketingo tyrimų. Tokiu būdu imama labiau atsižvelgti į pirkėjų reikmes, o ne į poreikius.

Skaityti viską

Mokslo darbai ir informacija